Spolek rodičů

V obou budovách naší školy pracují zástupci rodičů, kteří nám pomáhají  při rozhodování o důležitých  věcech, které se týkají dětí, jejich výchovy a vzdělávání, ale také toho, jak naložit s finančními prostředky rodičů.

Zvolení zástupci rodičů:
P
ředseda:          Jaroslava Ryčlová
Místopředseda: Magdalena Rezková, Bc. Petra Novotná

Hospodář:         Dana Březinová, Mgr. Kateřina Hradecká
Jednatel:           Jana Jílková

číslo účtu:  520 655 369 / 0800

IČ: 70 89 45 07

STANOVY Spolku rodičů při Mateřské škole

Plán spolupráce s rodiči

Rodiče mají možnost kdykoliv navštívit  třídy svých dětí. Uvítáme když:
-při zvykání dětí pobudete ve třídě podle potřeby dítěte
-se zapojíte do spolupráce s dětmi při výzdobě školy
-se zapojíte do výroby drobných předmětů na vánoční a velikonoční jarmark, nebo nám pomůžete při prodeji výrobků dětí i dospělých
-se dvakrát ročně sejdeme na společných schůzkách, podle plánu společných akcí i vícekrát v roce.

Budeme Vás informovat o:
-Vašich dětech, jejich zájmech a schopnostech, o výsledcích jejich práce
-třídních vzdělávacích programech na jednotlivých třídách s tématy pro celý rok
-akcích pro děti všech věkových skupin

Od 12,00h.do 12,30h. dále od 15,00h. do 15,30h. Vám nabízíme konzultační hodiny s paní učitelkami v jednotlivých třídách.

Během školního roku  budeme rádi spolupracovat s rodiči při získávání sponzorů pro MŠ.

Uvítáme též Vaši spolupráci při  zajištění:
-vaší účasti na brigádách pořádaných mateřskou školou
-rozmnožování prac.listů pro děti
-přebytků papíru z tiskárny
-propagačního materiálu ve formě pexesa,omalovánek apod.
-drobných oprav hraček, výroby krmítka, sázení stromků…
-sekání trávy na školní zahradě sekačkou

Děkujeme za Váš zájem i pomoc.

 

Zápis ze členské schůze Spolku rodičů při Mateřské škole, Příbram VIII, Školní 131, konané dne 3. října 2017

Přítomni: za výbor Spolku rodičů – Jaroslava Ryčlová, Jana Jílková, Magdalena Rezková; další členové Spolkuviz prezentační listiny

Hosté: Romana Plecitá, Marcela Vörösová, Mgr. Jana Bečvářová

Body programu:

  • Návrhy výboru Spolku rodičů při Mateřské škole, Příbram VIII, Školní 131 (viz zápis ze schůze výboru ze dne 27. 9. 2017)
  • Návrhy přednesené ředitelkou MŠ R. Plecitou
  • Různé, diskuze

Program a jednání:

1. Nový vstupní systém

– Zjištění spokojenosti s funkčností nového vstupního systému;

– přibližně polovina rodičů má při vstupu problémy při snímání otisku prstu, systém nefunguje hned napoprvé;

– problémy může způsobit špatné (rychlé) přiložení prstu;

– snímání otisku pro rodiče v určitých časech nefunguje (viz informace u vstupu do MŠ) a vstup je umožněn pouze do budovy, ve které je umístěno dítě;

– pokud budou problémy přetrvávat, je možné zakoupit čip v hodnotě 250 Kč;

– stejný systém funguje již ve čtyřech MŠ v Příbrami a bude zaváděn do dalších;

je pouze na rodičích, jestli umožní vstup do MŠ dalším osobám.

2. Navýšení příspěvků na kulturní akce, příspěvky rodičů

– Odsouhlaseno navýšení příspěvků (všichni zúčastnění pro) na kulturní akce ve výši 300 Kč za půl roku pro budovu A;

– výše příspěvků pro budovu B zůstává nadále 300 Kč na půl roku;

– platba příspěvků probíhá v hotovosti; termíny pro placení jsou předem oznamovány (nejbližší bud. A – 12. 10., bud. B – 18. 10.);

– s příspěvky na kulturní akce jsou zároveň vybírány rodičovské příspěvky Spolku, které činí 600 Kč za dítě, resp. 300 Kč za každého dalšího sourozence; částku je možné platit pololetně;

– z RP jsou hrazeny: 1. vánoční, velikonoční a jiné dárky, odměny, knížky pro odcházející předškolní děti (předáváno při tzv. pasování školáků), 2. jednou ročně doprava na výlet, 3. další investice do vybavení MŠ (např. hračky, hrací prvky na zahradu).

3. Akce na zahradě

– Místo zrušené zářijové akce na zahradě proběhne během podzimu náhradní sportovní odpoledne organizované skautským oddílem z Příbrami.

4. Fotografování

– Odsouhlaseno omezení nabídky vánočního focení dětí pro bud. A;

– již nebudou nabízeny fotografické sady (různé formáty fotografií), ale nabídka bude obsahovat pouze jeden standardní rozměr fotografie; důvodem je částečná nespokojenost rodičů s dosavadními foto sety a vysokou cenou;

– výše zmíněné neplatí pro bud. B, kde je pro rok 2017 již předběžně objednáno focení v podobě sady (foto v rámečku, standardní a průkazkové – v několika provedeních) za 250 Kč;

pro zájemce o fotografickou sadu z bud. A je možné domluvit účast dítěte na předvánočním focení v budově B, které proběhne 22. 11. (zájem stačí nahlásit ve třídách);

– na webu MŠ je k dispozici odkaz na fotogalerii z akcí školky (na portálu Rajče).

5. Finanční rezervy

– Stav účetních finančních rezerv činí pro bud. A 29 056,66 Kč (k 3. 10. 2017); hotovost v pokladně je přibližně 13 000 Kč;

– finanční stav pro bud. B je v hodnotě přes 11 000 Kč.

6. Brigády

– Vlivem nízké účasti rodičů při dobrovolných pracích v loňském roce proběhne jarní brigáda na zahradě spolu s venkovní akcí pro rodiče s dětmi.

7. Seznámení s akcemi na 1. pololetí

– V bud. A nadále probíhá sběr hliníku, plastových víček a kaštanů; zájemci z bud. B mohou sběrný materiál donést do bud. A;

– nejbližší akce: výlet do Písku – svíčkárna (pro předškoláky), každý měsíc – divadlo v MŠ, 13. 11. – divadlo Antonína Dvořáka (jen starší děti), během podzimu – brigáda na zahradě, Mikulášská besídka, návštěva myslivce, vánoční jarmark, vánoční posezení – letos se uskuteční ve venkovním altánu s krbem (termíny budou upřesněny);

– pro předškoláky probíhají aktivity: školička, kroužek AJ, plavání, projekt aktivní školka.

8. Školkovné a stravné

– Rodičům doporučena kontrola odchozích plateb;

– v případě platební neschopnosti lze u dlužné částky domluvit splátkový kalendář.

9. Odložená školní docházka, plán pedagogické podpory

– MŠ má povinnost zpracovat pro děti s odloženou školní docházkou plán pedagogické podpory (na základě závěru z pedagogicko-psychologické poradny);

– plán PP je zpracováván také pro děti se závažnými, opakujícími se problémy; MŠ v takových případech navrhuje návštěvu PP poradny a dále řeší podpůrný systém, příp. zajištění asistenta pedagoga;

– o zpracování plánu PP jsou rodiče informování.

10. Změny evidenčních údajů, školní řád

– Je potřeba hlásit změny: jména, adresy a především zdravotního stavu dítěte;

– MŠ má k dispozici pouze údaje o očkování dítěte, příp. zdravotní způsobilosti děti navštěvujících kurz plavání;

– MŠ je pojištěna pouze na úrazy dětí, které byly zaviněny nedostatky na straně pedagoga;

– školní řád je k dispozici na chodbě při vstupu do MŠ.

11. 40. výročí MŠ Školní

– V roce 2018 oslaví MŠ 40 let od založení;

– k výročí bude vytištěn kalendář s fotografiemi dětí a jejich výrobků;

– kalendář je možno objednat již nyní (ve třídách);

– předpokládaná cena je 50 Kč a bude se odvíjet podle zájmu o kalendář.

Upozornění: Platí zákaz parkování v areálu MŠ.

V Příbrami dne 8. 10. 2017

Zapsala: Magdalena Rezková